Διασφαλίστε την προστασία της ζωής και της περιουσίας σας

Ως  υπεύθυνοι επαγγελματίες θεωρούμε  χρέος να  σας ενημερώσουμε σχετικά με την σπουδαιότητα, την αναγκαιότητα και τα οφέλη του τακτικού και αποδοτικού επανέλεγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς από ηλεκτρικά αίτια μπορούν να μειωθούν δραστικά με τους επανέλεγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗΜε τα μέσα που διαθέτουμε οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν δραστικά. Επιπλέον βάσει νομοθεσίας, κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις που καθορίζονται από συγκεκριμένα πρότυπα. Με βάση αυτή την νομοθεσία ο επανέλεγχος είναι υποχρεωτικός μετά από φυσική καταστροφή που έχει επιδράσει στο κτήριο, όπως σεισμός ή πλημμύρα ή μετά από σοβαρά ατυχήματα όπως πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούνται :
  • Για κατοικίες τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε έναν (1) χρόνο
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης

Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα πρωτόκολλο, όπως προβλέπεται, ώστε να έχετε μία γραπτή επιβεβαίωση ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι πραγματικά ασφαλής.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα εκείνα τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να εντοπίσει τυχόν προβλήματα στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση, να τα επιλύσει και να εκδώσει το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Επιδιώξτε άμεσα τον επανέλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης